Seznámení s upraveným návrhem nového územního plánu

Dne 7. 6. 2021 se v odpoledních hodinách konala prezentace zapracovaných připomínek k návrhu územního plánu města Brna, které se týkaly naší městské části. Změny v návrhu prezentoval tým KAM (Kancelář architekta města Brna), který tvoří nový územní plán.

Město Brno má nejstarší územní plán ze všech měst v republice a to z roku 1994. Takže platný územní plán už nemůže stačit požadavkům současné doby. Upravený návrh nového územního plánu byl vydán 14. května 2021 a je k nahlédnutí zde: https://gis.brno.cz/ma/upmb-upraveny-navrh/

Pro veřejnost je naplánovaná dvoudenní prezentace ve dnech 21. a 22. června vždy od 15 hodin na brněnském výstavišti, kde se každý občan může seznámit se změnami, která budou platit po vydání nového územního plánu. To se plánuje na druhou polovinu roku 2022.

Připomínky k návrhu územního plánu mohou podávat dotčené osoby, tedy vlastníci pozemků a staveb, kterých se změna v územním plánu dotýká. Dále mohou připomínky podávat zástupci veřejnosti (fyzická nebo právnická osoba), kteří jsou zmocněni aspoň 200 občany města k zastupování. Dále to jsou spolky (jako příklad uvádíme známý spolek Voda z Tetčic) a lidé z jiných měst či obcí.

Podmínky je možno podat do 29. 6. 2021:

 • písemně s vlastnoručním podpisem na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno
 • na podatelnu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno
 • na podatelnu Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
 • do datové schránky statutárního města Brna ID: a7kbrrn
 • Dokument podepsaný elektronickým podpisem zašlete e-mailem na elektronickou adresu oupr@brno.cz

Z čehož na prezentaci zástupci KAMu doporučovali první 4 možnosti. Pro případné dotazy byla zřízená infolinka 800 300 444, kde se může každý zeptat na cokoliv související s územním plánem.

A jaké změny oproti původnímu návrhu se týkají samotných Černovic?

ROZVOJIVÁ LOKALITA C 3 – ČERNOVICKÁ TERASA

 • Dle konceptu varianty II a III vymezení plochy V/a2 pro existující Ptačí centrum.

Obr. 1.: původní návrh 2020

Obr. 2.: upravený návrh 2021

ULICE ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ A PŘEDNÍ

 • Vymezení veřejného prostranství z části ploch E/a2 a B/v3

Obr. 3.: původní návrh 2020

Obr.4.: upravený návrh 2021

ROZVOJOVÁ LOKALITA Bl 10 – ČERNOVICKÁ PÍSKOVNA

 • Nově vymezené uspořádání funkčních ploch s ohledem na plánovaný park v ploše Z
 • Změna trasování komunikací v území
 • Vymezení pásu krajinné zeleně K
 • Pro Černovickou pískovnu město vypíše urbanistickou soutěž

Obr. 5.: původní návrh 2020

Obr. 6.: upravený návrh 2021

ULICE KNESLOVA

 • Vymezená plocha sportu So/1 dle skutečného stavu v území
 • Plocha bydlení navýšena z Bv/3 na Bv/5

Obr. 7.: původní návrh 2020

Obr. 8.: upravený návrh 2021

ROZVOJOVÁ LOKALITA C 6

 • Vymezení plochy C/k3 namísto původní W/v3
 • Nově vymezená plocha V/a2 pro Alzheimer centrum
 • Vymezení stabilizované plochy Z (lesopark)

Obr. 9.: původní návrh 2020

Obr. 10.: upravený návrh 2021

ROZVOJOVÁ LOKALITA C 7

 • Úprava hranice rozvojové plochy
 • V/a2 vymezená jako rezerva pro rozvoj školství

Obr. 11.: původní návrh 2020

Obr. 12.: upravený návrh 2021

ROZVOJOVÁ LOKALITA C 8

 • V severní části lokality došlo ke změně výškového indexu  na C/v4
 • Vypuštění plochy V/v3 při západní hranici lokality
 • Severně od RL C 8 vymezena návrhová plocha Z (sad) namísto plochy K

Obr. 13.: původní návrh 2020

Obr. 14.: upravený návrh 2021

PLOCHA ZAHRÁDEK PŘI ULICI VINOHRADSKÁ

 • Vymezení plochy I namísto původní návrhové plochy K
 • Vymezení veřejného prostranství do černovické pískovny

Obr. 15.: původní návrh 2020

Obr. 16.: upravený návrh 2021

ROZVOJOVÁ LOKALITA C 4

 • Změna struktury a výšky v lokalitě z C/k3 na C/r2
 • Požadavek na vymezení plochy C/k2 u Faměrova náměstí (VMO)

Obr. 17.: původní návrh 2020

Obr. 18.: upravený návrh 2021

PLOCHA MĚSTSKÉ ZELENĚ JIŽNĚ OD D/v3

 • Požadavek na změnu funkce městské zeleně na zahrádky
 • Nově vymezený ÚS na prověření zahrádkářské činnosti

Obr. 19.: původní návrh 2020

Obr. 20.: upravený návrh 2021

ROZVOJOVÁ LOKALITA C 1

 • Rozšíření rozvojové lokality C 1 v severozápadním směru
 • Požadavek na navýšení %zastoupení zeleně v lokalitě

Obr. 21.: původní návrh 2020

Obr. 22.: upravený návrh 2021

Ing. Jolana Štumpová

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *